Bảng mã màu

Color NameHEXColorShadesMix
AliceBlue #F0F8FF ShadesMix
AntiqueWhite #FAEBD7 ShadesMix
Aqua #00FFFF ShadesMix
Aquamarine #7FFFD4 ShadesMix
Azure #F0FFFF ShadesMix
Beige #F5F5DC ShadesMix
Bisque #FFE4C4 ShadesMix
Black #000000 ShadesMix
BlanchedAlmond #FFEBCD ShadesMix
Blue #0000FF ShadesMix
BlueViolet #8A2BE2 ShadesMix
Brown #A52A2A ShadesMix
BurlyWood #DEB887 ShadesMix
CadetBlue #5F9EA0 ShadesMix
Chartreuse #7FFF00 ShadesMix
Chocolate #D2691E ShadesMix
Coral #FF7F50 ShadesMix
CornflowerBlue #6495ED ShadesMix
Cornsilk #FFF8DC ShadesMix
Crimson #DC143C ShadesMix
Cyan #00FFFF ShadesMix
DarkBlue #00008B ShadesMix
DarkCyan #008B8B ShadesMix
DarkGoldenRod #B8860B ShadesMix
DarkGray #A9A9A9 ShadesMix
DarkGrey #A9A9A9 ShadesMix
DarkGreen #006400 ShadesMix
DarkKhaki #BDB76B ShadesMix
DarkMagenta #8B008B ShadesMix
DarkOliveGreen #556B2F ShadesMix
DarkOrange #FF8C00 ShadesMix
DarkOrchid #9932CC ShadesMix
DarkRed #8B0000 ShadesMix
DarkSalmon #E9967A ShadesMix
DarkSeaGreen #8FBC8F ShadesMix
DarkSlateBlue #483D8B ShadesMix
DarkSlateGray #2F4F4F ShadesMix
DarkSlateGrey #2F4F4F ShadesMix
DarkTurquoise #00CED1 ShadesMix
DarkViolet #9400D3 ShadesMix
DeepPink #FF1493 ShadesMix
DeepSkyBlue #00BFFF ShadesMix
DimGray #696969 ShadesMix
DimGrey #696969 ShadesMix
DodgerBlue #1E90FF ShadesMix
FireBrick #B22222 ShadesMix
FloralWhite #FFFAF0 ShadesMix
ForestGreen #228B22 ShadesMix
Fuchsia #FF00FF ShadesMix
Gainsboro #DCDCDC ShadesMix
GhostWhite #F8F8FF ShadesMix
Gold #FFD700 ShadesMix
GoldenRod #DAA520 ShadesMix
Gray #808080 ShadesMix
Grey #808080 ShadesMix
Green #008000 ShadesMix
GreenYellow #ADFF2F ShadesMix
HoneyDew #F0FFF0 ShadesMix
HotPink #FF69B4 ShadesMix
IndianRed  #CD5C5C ShadesMix
Indigo  #4B0082 ShadesMix
Ivory #FFFFF0 ShadesMix
Khaki #F0E68C ShadesMix
Lavender #E6E6FA ShadesMix
LavenderBlush #FFF0F5 ShadesMix
LawnGreen #7CFC00 ShadesMix
LemonChiffon #FFFACD ShadesMix
LightBlue #ADD8E6 ShadesMix
LightCoral #F08080 ShadesMix
LightCyan #E0FFFF ShadesMix
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 ShadesMix
LightGray #D3D3D3 ShadesMix
LightGrey #D3D3D3 ShadesMix
LightGreen #90EE90 ShadesMix
LightPink #FFB6C1 ShadesMix
LightSalmon #FFA07A ShadesMix
LightSeaGreen #20B2AA ShadesMix
LightSkyBlue #87CEFA ShadesMix
LightSlateGray #778899 ShadesMix
LightSlateGrey #778899 ShadesMix
LightSteelBlue #B0C4DE ShadesMix
LightYellow #FFFFE0 ShadesMix
Lime #00FF00 ShadesMix
LimeGreen #32CD32 ShadesMix
Linen #FAF0E6 ShadesMix
Magenta #FF00FF ShadesMix
Maroon #800000 ShadesMix
MediumAquaMarine #66CDAA ShadesMix
MediumBlue #0000CD ShadesMix
MediumOrchid #BA55D3 ShadesMix
MediumPurple #9370DB ShadesMix
MediumSeaGreen #3CB371 ShadesMix
MediumSlateBlue #7B68EE ShadesMix
MediumSpringGreen #00FA9A ShadesMix
MediumTurquoise #48D1CC ShadesMix
MediumVioletRed #C71585 ShadesMix
MidnightBlue #191970 ShadesMix
MintCream #F5FFFA ShadesMix
MistyRose #FFE4E1 ShadesMix
Moccasin #FFE4B5 ShadesMix
NavajoWhite #FFDEAD ShadesMix
Navy #000080 ShadesMix
OldLace #FDF5E6 ShadesMix
Olive #808000 ShadesMix
OliveDrab #6B8E23 ShadesMix
Orange #FFA500 ShadesMix
OrangeRed #FF4500 ShadesMix
Orchid #DA70D6 ShadesMix
PaleGoldenRod #EEE8AA ShadesMix
PaleGreen #98FB98 ShadesMix
PaleTurquoise #AFEEEE ShadesMix
PaleVioletRed #DB7093 ShadesMix
PapayaWhip #FFEFD5 ShadesMix
PeachPuff #FFDAB9 ShadesMix
Peru #CD853F ShadesMix
Pink #FFC0CB ShadesMix
Plum #DDA0DD ShadesMix
PowderBlue #B0E0E6 ShadesMix
Purple #800080 ShadesMix
RebeccaPurple #663399 ShadesMix
Red #FF0000 ShadesMix
RosyBrown #BC8F8F ShadesMix
RoyalBlue #4169E1 ShadesMix
SaddleBrown #8B4513 ShadesMix
Salmon #FA8072 ShadesMix
SandyBrown #F4A460 ShadesMix
SeaGreen #2E8B57 ShadesMix
SeaShell #FFF5EE ShadesMix
Sienna #A0522D ShadesMix
Silver #C0C0C0 ShadesMix
SkyBlue #87CEEB ShadesMix
SlateBlue #6A5ACD ShadesMix
SlateGray #708090 ShadesMix
SlateGrey #708090 ShadesMix
Snow #FFFAFA ShadesMix
SpringGreen #00FF7F ShadesMix
SteelBlue #4682B4 ShadesMix
Tan #D2B48C ShadesMix
Teal #008080 ShadesMix
Thistle #D8BFD8 ShadesMix
Tomato #FF6347 ShadesMix
Turquoise #40E0D0 ShadesMix
Violet #EE82EE ShadesMix
Wheat #F5DEB3 ShadesMix
White #FFFFFF ShadesMix
WhiteSmoke #F5F5F5 ShadesMix
Yellow #FFFF00 ShadesMix
YellowGreen #9ACD32 ShadesMix

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Email: contact@doannguyen.net
Liên hệ